• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest z wykorzystaniem programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele w pracy z dziećmi realizują treści zawarte w programach:

 • „Kocham Przedszkole” Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek. WSiP

 • „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych placówek integracyjnych” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej. WSiP

Treści zawarte w programach uwzględniają najnowsze tendencje pedagogiki przedszkolnej

Dzięki różnorodnym działaniom, dziecko otrzyma wsparcie w nabywaniu wiadomości, umiejętności i sprawności niezbędnych do prawidłowego kształtowania osobowości oraz funkcjonowania w środowisku.

Realizacja prezentowanych w programach treści kształcenia zapewni dziecku doskonałe przygotowanie do wymagań współczesności i edukacji w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Programy oraz zestawy kart pracy dla 4 i 5-latków, wybierane są przez radę pedagogiczną i przyjmowane do realizacji na podstawie uchwał. Pozytywną opinię na temat wdrażanych programów wyraża także rada rodziców.

W przedszkolu realizowane są trzy własne programy:

„Otwarte drzwi. Adaptacja dzieci w przedszkolu” (od 2000 r.)

Zalety programu

 • Cykliczne spotkania z rówieśnikami i personelem przedszkola w towarzystwie rodziców złagodzą przekroczenie progu przedszkola, skracają okres adaptacji.

 • Spotkania uświadamiają rodzicom potrzeby emocjonalne dzieci.

 • Kontakty z przedszkolem obniżają lęk rodziców związany z koniecznością pozostawienia dziecka w przedszkolu i wzmacniają ich rolę.

 • Cykl spotkań integruje rodziców i pomaga w nawiązaniu relacji między sobą, której celem jest wzajemna współpraca.

„To nasze dzieci” – program współpracy z rodzicami, (od 2004 r.) - Program podkreśla potrzebę realizowania w pracy z dzieckiem idei podmiotowości, partnerstwa i współpracy z rodzicami.

Zalety programu

 • Stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa i edukacji na dobrym poziomie.

 • Rzetelny przekaz rodzicom informacji dotyczących postępów i ewentualnych niepowodzeń dziecka.

 • Zapewnienie rodzicom swobodnego dostępu do informacji dotyczących zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju placówki.

 • Określenie form współpracy przedszkola z rodzicami.

„Pomocna dłoń” – program prozdrowotny, (od 2006 r.) - Program pozwala dzieciom z alergią pokarmową w pełni korzystać z edukacji przedszkolnej dając szansę rozwoju w zakresie intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym.

Zalety programu

 • Ukierunkowanie dzieci na „inność” swoich kolegów (inność oznacza dzieci z alergią pokarmową).

 • Rozbudzenie świadomości potrzeb dzieci z alergią pokarmową wśród personelu placówki.

 • Współdziałanie rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi w celu zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju.

 • Promowanie zdrowego stylu życia.

 • Współpraca z organami samorządu i innymi instytucjami w zakresie pomocy dzieciom z alergią pokarmową.

Programy własne są zgodne z wymogami prawa. Posiadają pozytywną opinię rady pedagogicznej, rady rodziców oraz nauczyciela mianowanego wychowania przedszkolnego.

Dzięki monitorowaniu postępów i osiągnięć edukacyjnych dzieci, nauczycielki umiejętnie dokonują wyboru programu, w zależności od potrzeb, możliwości oraz charakteru zajęć. Programy podlegają bieżącej i końcowej ewaluacji. Zebrane informacje o warunkach, przebiegu i uzyskanych wynikach pozwalają kadrze pedagogicznej podjąć decyzję o jego dalszym stosowaniu.                                                

Nasze Grupy

Grupa biedronki

Grupa I
Biedronki

Grupa motylki

Grupa II
Motylki

Grupa Żuczki

Grupa III
Żuczki

Grupa pszczolki

Grupa IV
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook